Her finder du forskellig nyttig information


1. Medlemskab af G/F Herstedøster Villaby


Der er medlemspligt for alle parceller der er beliggende i Hasselhaven, Kvædehaven og Platanhaven, 2600 Glostrup. Nye parceller betaler kr. 250,00 i indskud. Hjemstedskommunen er Albertslund Kommune.

 

Kontingent

Det årlige kontingent dækker perioden 1. januar til 31. december.

Kontingentet fastsættes på Grundejerforeningens årlige generalforsamling i marts måned, og forfalder til betaling den 1. april.

Kontingentet for år 2023 blev fastsat på grundejerforeningens generalforsamling marts 2023 og udgør kr. 1.750,00 hvoraf kr. 550,00 overføres til vejfonden. Om vejfonden se nedenfor.

 

Vejfonden

Grundejerforeningen ejer et areal på 41.069 m2, der er udlagt til køreveje, cykel- og gå stier samt grønne områder. Således ejer Grundejerforeningen stikvejene i Hasselhaven, Kvædehaven og Platanhaven, mens Albertslund Kommune ejer de tilhørende stamveje. Ligeledes ejer Grundejerforeningen stien mellem Kvædehaven og Platanhaven, mens Albertslund Kommune ejer de andre stier i området.

Grundejerforeningen opkræver hvert år kontingent til vedligeholdelse af fællesarealer (gartnerarbejde), samt et beløb (vejfondsbidrag) der opspares til renovering (ny asfaltering) af køreveje ca. hvert 25 – 30 år. Såfremt vejfondens formue ikke er tilstrækkelig ved næste ny asfaltering hæfter hver parcel for 1/320 ende del af evt. manglende beløb. Der er senest lagt nyt asfalt i 1989 på de af Grundejerforeningens ejede asfaltarealer.


2. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er valgt til at administrere og varetage foreningen og medlemmers interesse.

Tegner foreningen udadtil (formanden og kassereren), formanden er den der repræsenterer foreningen.

 • Afholder bestyrelsesmøder (januar, april og september) samt diverse ad hoc møder.
 • Afholder generalforsamling i marts måned, inkl. Booking af lokaler.
 • Sikre den daglige drift af foreningen.
 • Vedligeholde medlems kartotek.
 • Sikre indbetaling af kontingent.
 • Administrere medlemmers penge og aktiver bedst muligt.
 • Medvirke til at medlemmer til enhver tid overholder og efterlever G/F’s vedtægter.
 • Udforme og uddele velkomst skrivelse til nye medlemmer.
 • Besvare forespørgsler fra ejendomsmægler.
 • Deltager i kommunale udvalg og grupper med interesse for G/F.
 • Kontakt til kommunale instanser.
 • Indhenter tilbud på opgaver i forhold til vedligeholdelse eller ny etablering.
 • Kontakt til udførende firmaer og leverandøre til G/F, samt Kontrollerer arbejdets kvalitet og udførelse.
 • Vedligeholde G/F’s hjemmeside med løbende opdatering omkring igangværende og kommende arbejder.


3. Generalforsamling G/F HØV

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, hvor medlemmerne har mulighed for at fremsætte og få behandlet forslag vedrørende foreningens forhold og drift.


Beslutningsforslag til generalforsamlingen

Jævnfør vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 1. februar.

Bestyrelsen har en forventning om at forslagsstilleren selv vil være tilstede på generalforsamlingen og præsentere sit forslag.


Forslag sendes på mail til en af bestyrelsens medlemmer eller afleveres i formandens eller næstformandens postkasse.


Senest 3 uger før afholdelse af årets ordinære generalforsamling, vil der blive udsendt indkaldelse med dagsorden, regnskab og indkommende forslag.