Generel information G/F Herstedøster Villaby


G/F Herstedøster Villaby blev stiftet i 1966 som villahus kvarter med enfamiliehuse og varetager i dag 320 parcellers interesse, som er fordelt på Hasselhaven, Kvædehaven og Platanhaven.

G/F Herstedøster Villaby samlede areal er på 41.069 m2 og har postnummer 2600 Glostrup, men G/F Herstedøster Villaby er en del af Albertslund kommune.

Det tilstræbes at Villabyen fremstår som et attraktivt villahus kvarter, hvor man har lyst til at være både som beboer og gæst, derfor holdes området rent og pænt, ved løbende vedligeholdelse.

Villabyens område er sikkert at færdes i trafikalt og infrastrukturen er i orden og velfungerende.

Respekter og vis hensyn til dine naboer, det skaber tryghed og tilfredshed.

Parkering

Alle parceller skal som minimum have 2 parkeringspladser på egen parcel, som skal benyttes til husstandens biler. De fælles parkerings arealer er beregnet til gæsteparkering og må derfor ikke benyttes af beboerne til daglig parkering.

Der må ikke parkeres trailer, hestetrailer, campingvogn ol. på de fælles parkerings arealer.

Køretøjer over 3500kg henvises til kommunens parkeringspladser for denne type.

Reglerne for parkering i Albertslund kommune kan ses på Albertslund kommunes hjemmeside.

Trafik

Det er en selvfølge når vi kører bil i Villabyen, at vi kører forsigtigt og efter forholdende med størst mulig fokus på legende børn, cyklister og andre der færdes på vejene. Vi har et fælles ansvar, for at sikre at vores gæster og besøgende overholder dette. Vi kører selvfølgelig kun i højre side af vejen og altid højre rundt om vores bede.

På stamvejene max. 40 km/t (se legende børn skilt, vær opmærksom på krydsende trafikanter)

På stikvejene henvises der til max 20 km/t (vær opmærksom på begrænsede oversigtsforhold)

Affaldshåndtering

Albertslund Kommune har flere forskellige affaldsordninger for Villabyens område.

Tidligere udgav kommunen en tømmekalender, men den blev i 2014 udskiftet med en elektronisk kalender, kalenderen kan ses på Albertslund kommunes hjemmeside, søg på “Mit affald”

Da der ikke er samme afhentningsdage for de forskellige affaldsfraktioner i villabyen, bør den enkelte parcelejer sætte sig ind i hvornår der er afhentning af hvad på egen adresse. Benytter man en af de mange forskellige afhentningsordningerne, anbringes affaldet på egen parcel ud til stikvejen, det stilles først ud aftenen før, således at affald der skal afhentes ikke ligger i flere dage/uger før afhentning.

Bliver affaldet mod forventning ikke afhentet skal det fjernes, og afleveres på kommunens genbrugsstation, så det ikke ligger til gene for andre beboere eller skæmmer området.


Sorterings guide


Specielt om haveaffald-byggeaffald-storskrald o.l.


Haveaffald

Der kan i sommerperioden hos kommunen bestilles afhentning af stort haveaffald, der fylder mere end 2 m2

Stort haveaffald placeres på fællesarealer hvor det ikke er til gene for dine naboer (må ikke placeres ud for nogens indkørsel),

Småt haveaffald er alt det der kan komme i papirsække og/eller i haveaffalds beholder, det skal altid placeres ved egen parcel og ikke på fælles arealet.

Al haveaffald skal placeres til mindst mulig gene for trafikken og vejens andre beboere.

Den parcelejer som starter bunken har pligt til at bestille afhentning og straks efter afhentning har denne ligeledes pligt til af rydde op. Småt haveaffald i sække må ikke placeres i bunken med stort haveaffald.


Byggeaffald

Byggeaffald må ikke oplagres på fællesarealerne, det skal afleveres på kommunens genbrugsstation.

Sten, grus og jord må ikke placeres på fællesarealerne så det stopper for regnvandet og må ikke placeres så det falder ned i kloakkerne og tilstopper disse.

Enhver form for oplagring på fællesarealerne, skal være så kort som overhovedet muligt.


Storskrald

Storskrald placeres altid ved egen parcel, det er den enkelte parcelejer der har pligt til at holde sig opdateret med hvilken type affald der kan afhentes ved denne ordning (se Albertslund kommunes regler herom)


Nytårsfyrværkeri

Den enkelte parcelhusejer har pligt og ansvar for at fjerne rester af nytårsfyrværkeri så vores område kan holdes pænt.

Støj og støjende adfærd

kl 23.00 bør man dæmpe musik, højrøstet tale og udendørs leg.

Ved særlige lejligheder bør man informere sine naboer.

Brug af støjende el værktøj og havemaskiner mv. bør begrænses til at foregå i tidsrummet,

hverdage mellem kl.07,00-20,00, weekend og helligdage mellem kl.09,00-17,00

Hønsehold

Hønsehold i Villabyen, i særdeleshed ”haner”.

I grundejerforeningens vedtægter, afsnit BENYTTELSE punkt 4. står der,

”specielt må der ikke være dyrehold på ejendommen, det er dog tilladt at holde hund, kat og almindelig stuedyr” (se Albertslund kommunes regler herom).


De grønne områder

Grundejerforeningen benytter en gartner til at vedligeholder vores græsplæner, bede og træer på fællesarealerne.

Vi henkaster selvfølgelig ikke affald i bedene eller på fællesarealer.

Parceller der ligger ud til stamveje og fortove med fliser, har pligt og ansvar til at fjerne ukrudt mellem fliserne.


Vintervedligeholdelse

Grundejerforeningen sørger for den grovere del af snerydningen og glatførebekæmpelsen på stik og stamveje i Villabyen (stamvejene vinter vedligeholder grundejerforeningen for Albertslund kommune og modtager betaling for det). Det er den enkelte parcelejer der har ansvaret for rydning og saltning til midten af stikvej ud for parcel og de parcelejere med grund ud til et fortov eller en sti, har også pligt til at glatførebekæmpe der, således at postomdeling og afhentning af renovation samt almindelig færdsel kan ske på betryggende vis.

Reglerne for Glatførebekæmpelse i Albertslund kommune kan ses på Albertslund kommunes hjemmeside.


Bestyrelsen henstiller til at nye som gamle parcelejere til enhver tid efterlever grundejerforeningens vedtægter.